loading...
جملات حکیمانه : در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش


دبیرستان ادیب دوره اول

آموزشگاه ادیب توسط دکتر عباس ادیب به یاد و نام مرحوم پدرشان در سال 1349 تاسیس گردید . این آموزشگاه اولین دبیرستان پسرانه دوره اول مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه در شهرستان برخوار می باشد .

شیوه نامه طرح تعالی مدیریت مدرسه

( ارتقاي مديريت آموزشگاهي)


سال  تحصيلي 93-94

 

مقدمه :

با شكل­گيري آموزش و پرورش رسمي، مديريت مدرسه در كانون توجّه برنامه­ريزان، صاحب نظران و پژوهش­گران قرار گرفت چرا كه توجّه به اين امر مهم، موجب بهبود كيفيت فرايندها در آموزش و پرورش می­شود و زمينه­ی دست­يابي به نتايج مورد انتظار جامعه و توسعه­ی سرمايه­ی انساني را فراهم مي سازد .

اين در حالي است كه همواره رويارويي با مسائل و مشكلات، عملكرد مدرسه را تحت تأثير قرار داده و باعث كاهش ميزان كارآيي و اثربخشي مديريت مي­شود و ايفاي نقش، انجام مأموريت­ها و وظايف محوله را با مشكل روبه­رو    مي­كند. بديهي است در چنين شرايطي اگرچه توجّه به عوامل گوناگون، متنوع و مؤثر از اهميّت ويژه­اي برخوردار است امّاتوانمندسازي مديران مدارس در برنامه­ريزي و رهبري خلّاق فعّاليّت­هاي آموزشي و تربيتي،  بهره­گيري از ظرفيت سرمايه­هاي انساني(كاركنان، اوليا و دانش­آموزان) و جلب مشاركت فعّال اين سرمايه­ی ارزشمند در اداره­ی امور مدرسه، مديريت منابع مادّي و هم­چنين جلب مشاركت مراكز و نهادهاي پيراموني بيش از هر راهبرد ديگري ارتقا و بهبودمديريت مدرسه را ممكن مي­كند .

از آن­جا كه هر نهاد يا سازماني براي رشد و بهبود مستمر، به يك الگو نيازمند است، آموزش و پرورش نيز به عنوان يك نهاد عظيم و اثرگذار در جامعه از اين مهم مستثني نيست و ضرورت اجراي برنامه­اي كه بتواند مسير تعالي مديريت را تعريف،تسهيل، تسريع و دست يافتني­كند چند برابر­ مي­شود. بدين منظور برنامه­ی «تعالي مديريت مدرسه» با الهام از الگوی تعالي سازماني[1]به منظور اجرا در سراسر كشور طراحي و توليد گرديد. مدل تعالي، نوعي ساختار مديريتي است كه با تكيه بر اصول و مفاهيم اساسي و توجّه به معيارهاي اصلي مديريت كيفيت جامع و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي مدرسه  را فراهم مي سازد.

 


[1]- با بررسي و مطالعهي مدل هاي تعالي سازماني مؤثر و مطرح در دنيا به ويژه مدل  هاي دمينگ، مالكوم بالدريج ،EFQMوIWA2 از ميان انواع الگوهای تعالي سازماني، مشخص گرديد مدل  EFQMنسبت به ساير الگوها، ابعاد كامل­تري را موردتوجّه قرارداده است. به همین دلیل الگوی  پيش­نهادي آقايان: دكتر حسن نودهي، دكتر محمّدسعيد تسليمي، دكتر سيدمحمّد ميركمالي و دكتر ناصر ميرسپاسي كه با تمركز برالگوي EFQM مدلي بومي با نگاه بر تعالي سازماني در بخش آموزشرا معرفی نموده­اند، انتخاب گرديد. اين الگو در دو بعد توانمندسازها و نتايج( با توجّه به 15  معيار ) ارائه گرديده است. ازآن جا كه مفاهيم ارزشي و كليدي اين مدل ارتباط نزديكي با اهداف مورد توجّه در سندتحول بنيادين دارد، با تأسي از اين مدل، برنامه­ی «­تعالي مديريت مدرسه» تدوين گرديد. (براي دريافت اطّلاعات بيش­تر به فصلنامه ي تعليم و تربيت، سال بيست و ششم- شماره ي يك- بهار 1389 رجوع نماييد.)

برنامه­ ی «تعالي مديريت مدرسه»آموزش و پرورش را به سمت يك سيستم آموزشي مبتني بر برنامه و عمل         پاسخ­گويي بيش­تر و توجّه به نيازهاي جامعه سوق خواهد داد. اجراي دقيق خودارزيابي و ارزيابي بيروني بر اساس تعاريف و شاخص­هاي تعيين شده، به مديريت مدرسه فرصت مي­دهد با بهره­گيري از يك سيستم هوشمند و كارآمد شناسايي و به كارگيري مطلوب منابع و ظرفيت­هاي موجود، بهبود مستمر و تعالي فرآيند آموزشي ـ تربيتي مدرسه را ممكن سازد. بدين ترتيب تمامي فرايندهاي مديريت در مسير تحول قرار گرفته و تفكر بهبود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش در مدارس نهادینه مي­شود .

تعريف برنامه:

 

برنامه­ ی «تعالي مديريت مدرسه» سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش، مدرسه محور، مشاركت جو ­وكيفيت مدار ضمن تمركز بر فرايندهاي مديريتي، شرايطي را فراهم آورد تا كليه­ی عوامل مؤثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت­ها و توانايي­هاي داخلي و پيراموني خود، با اتّخاذ رويكرد برنامه محوري نسبت به تعيين اهداف و طراحي برنامه­ی عملياتي مدرسه اقدام کند و با نگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ي راه يا برنامه ي عملياتي و هدف­هاي قصد شده، بسنجد.

 هم­چنين به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف فرصت، با تشخيص خطاها و شكاف­هاي عملكردي، راه­هاي بهبود را شناسايي کند و با برنامه­ريزي مناسب به اجراي راهكارهاي بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و افزايش بهره­وري را ممكن سازد.

ضرورت :

 

 

  سيماي مدرسه در افق چشم انداز 1404 در سند تحول  بنيادين آموزش و پرورش با ويژگي­هاي مترقي آن، سياست­ها و اولويت­هاي ابلاغي وزير محترم آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر فاني مبني بر «ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس» و «بهبود مديريت آموزشگاهي» هم­چنين ارتقای سطح آگاهي عمومي جامعه و شكل­گيري انتظارات جديد والدين نسبت به ماهيت و كاركردهاي مدرسه ، ما را از برنامه­ريزي براي استقرار مديريت برنامه­محور، كيفيت مدار و تعالي بخش كه در شكل­گيري و هويت­بخشي به مدارس نقش اساسي ايفا مي­كند، ناگزير مي­سازد. برنامه­ی «تعالي مديريت مدرسه» در راستاي پاسخ­گويي به اين نياز و ضرورت طراحي شده است.

مستندات قانوني:

 

 

در راستاي ­تحقق مأموريت­آموزش و پرورش در زمینه­یكيفيت بخشي به مديريت مدارس وبر اساس مفاد اسناد قانوني زير­  اين برنامه طراحي و توليد گرديد:

v     سند نقشه ي  جامع علمي كشور[1]

v      قانون برنامه­ی پنجم توسعه­ی جمهوري اسلامي ايران[2]

v      سند تحول بنيادين آموزش و پرورش[3]

v      اهداف دوره­هاي تحصيلي مصوّب شوراي عالي آموزش و پرورش

v      آيين نامه­ی اجرايي مدارس[4]

v      قانون احياي معاونت پرورشي [5]

اهداف:

 

 

انتظار مي رود با اجراي اين برنامه اهداف كيفي و كمّي ذيل محقق شود:

الف) اهداف کیفی:

1.      زمينه­سازي براي دست­يابي به استانداردهاي آموزشي و مديريتي در مدارس

2.      زمينه­سازي به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس

3.      حركت به سوي نهادينه­سازي نگاه تعالي­بخش در فرآيندهاي مديريتي

4.      ايجاد وفاق سازماني از طريق توسعه ي  فرهنگ كار گروهی در مدرسه

5.      ترويج و تقويت  سيستم خودارزيابي در راستاي بهبود و تعالي عملكرد مديريت در مدرسه

6.      افزايش انگيزه­ی مديران و ديگر كاركنان براي بهبود عملكرد

7.      توسعه و تقويت مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اوليا  در امر راهبري و مديريت مدرسه

ب) اهداف کمّی:

با توجّه به جدول زير، در پايان برنامه­ی چهارساله در دوره ي ابتدايي11891  مدرسه ، در دوره­ی اوّل متوسطه 11242 مدرسه، در دوره ي متوسطه نظري 5042 مدرسه ،  در هنرستان­ فني وحرفه­اي و كاردانش 1844 مدرسه و  در مدارس مستقل عشايري 460   مدرسه  تحت پوشش اجراي برنامه قرار خواهند گرفت.[1]- راهبردكلان ششم، اقدام ملي 29مبني­بر ايجاد نظام­رتبه­بندي مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف سازي عملكرد و ارتقاي­كيفيت وتقويت انگيزه هاي رقابتي

[2]- راهكار 8  بندالف از ماده 19مبني بر سنجش و ارتقای صلاحيت هاي حرفه اي نيروي انساني موجود و موردنياز آموزش و پرورش براساس شاخص هاي آموزشي و پرورشي قانون برنامه  ي پنجم توسعه ي  جمهوري اسلامي ايران

 

[3]- بند 1 از فصل چهارم، مدرسه  در افق چشم انداز 1404 مبني بر «تربيت افرادي خود ارزياب، مسئول و پاسخ­گو نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني» و « مبتني بر رويكرد مديريتي نقد پذير، مشاركت جو » /  بند هاي 4 و7  از فصل پنجم(هدف هاي كلان)  مبني بر « برقراري نظام اثر بخش و كارآمد  مديريت منابع انساني بر اساس نظام معيار اسلامي» و « ارتقاي اثربخشي و افزايش كارآيي در نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي» /   بندهاي 13،9،2 فصل ششم (راهبردهاي كلان) مبني بر   «نهادينه كردن نگاه يكپارچه به فرايند تعليم و تربيت با رويكرد تعالي بخش در كليه ي  مؤلفه هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي » و  « استقرار نظام مديريت اثربخش ، كارآمد، مسئوليت پذير و پاسخ گو و بستر سازي براي استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي » و « توسعه ي  مستمر شايستگي ها و توانمندي هاي اعتقادي ، تربيتي ، علمي و حرفه اي فرهنگيان»

[4]- مصوبه جلسه 652 مورخ 20/5/79 شوراي عالي آموزش و پرورش،مفاد بند 1 ماده3، فصل2

[5]- براساس تبصره 8 اين قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملكرد معاونت هاي مختلف خود را در توسعه و تعميق مسايل پرورشي و آموزشي در پايان هر سال تحصيلي به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .

 

 

1-       ستاد

1-1)     شوراي سياست­گذاري و راهبردي:

الف)اعضا :

-        وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا)

-        معاون آموزش متوسطه (دبير شورا)

-        معاون آموزش ابتدايي ( عضو)

-        معاون توسعه مديريت و پشتيباني (عضو)

-        معاون پرورشي و فرهنگي (عضو)

-        معاون تربيت بدني و سلامت (عضو)

-        رئيس دانشگاه فرهنگيان (عضو)

-         رئيس مركز برنامه­ريزي منابع انساني و فناوري اطّلاعات (عضو)

-        رئيس مركز اطّلاع­رساني و روابط عمومي (عضو)

-        مديران كل دفاتر آموزشي ابتدايي، دوره اول متوسطه، متوسطه نظري، فني و حرفه اي، كاردانش

و عشاير (عضو)

-        مديركل دفتر ارزيابي و پاسخ­گويي به شكايات (عضو)

-        يكي از مديران كل آموزش وپرورش استان ها (عضو)

-        مسئول كارگروه تخصصي (عضو)

-        يك نفر صاحب­نظر در رشته­ی مديريت آموزشي (عضو)

-        نمايندهي مركز آموزش  مديريت و رهبري ايرانيان(عضو)

-        يك نفر از مديران مدارس (عضو)

ب)  وظايف:

1-    سياست­گذاري و تصويب راهبردهاي اجرايي

2-    تصويب و ابلاغ برنامه

3-    تصميم­گيري براي توسعه­ و تعميم برنامه

4-    تعيين اعضاي كارگروه تخصصي و صدور ابلاغ براي آن­ها

5-    نظارت بر اعمال سياست­ها و راهبردهاي اجرايي

6-    ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد تيم هاي ارزيابي

7-    پيش بيني، تخصيص، تأمين و ابلاغ منابع مالي

1-2) كارگروه تخصصي:

الف) اعضا :

-يكي از معاونين دفاتر آموزشي ابتدايي، دوره ي اول متوسطه، متوسطه ي نظري، فني و حرفه اي، كاردانش

و عشاير (عضو)

-        نماينده­ی معاونت توسعه مديريت و پشتيباني

-        نماينده­ی معاونت پرورشي و فرهنگي

-        نماينده­­­­ي معاونت تربيت بدني و سلامت

-        نماينده­ی مركز برنامه­ريزي منابع انساني و فناوري اطّلاعات

-        نماينده­ ی تیم ارزیابی ستادی

-        نماينده­ی مركز اطّلاع رساني و روابط عمومي

-        يكي از معاونين آموزشي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

-        سه نفر ازكارشناسان­مديريت­آموزشگاهي( از معاونت هاي آموزشي)

-        يك نفر از اساتيد صاحب نظر رشته ي مديريت آموزشي

ب) وظايف :

1- تهيّه وارائه­ی برنامه­ی عملياتي در راستاي سياست­هاي مصوّب شوراي سياست­گذاري و راهبردي

2- ايجاد همسويي و هماهنگي ميان دوره­هاي تحصيلي جهت تحقق حدّاكثري اهداف

3- تعيين ملاك­ها و شاخص­هاي ارزيابي و ارائه به شوراي راهبردي

4-  تهيّه و تنظيم جدول زمان­بندي اجراي برنامه

5- تهيّه و توليد راهنماي آموزشي و نظارتي

6- تمهيد مقدمات و برگزاري دوره­هاي آموزشي تربيت مدرس

7- هدايت و نظارت بر روند كيفيت برگزاري دوره­هاي آموزشي استاني

8- پيش بيني، تخصيص وتوزيع اعتبارات مورد نياز

9-       اطّلاع رساني در خصوص اجراي برنامه و انعكاس اخبار مربوطه

10-   تعيين سازوكارهاي نظارتي و ارز­يابي فرايند اجراي برنامه

11-   نظارت بر فعّاليّت­هاي شوراي برنامه­ريزي استان­ها

12-    ارسال ليست اسامي مدارس حائز رتبه ي متعالي از نظر استان به تيم ارزيابي ستادي

13- تهيّه ي چهارچوب گزارش مستند و تحليلي

14- تهيّه و تنظيم گزارش تحليلي وارائه به شوراي سياست­گذاري و راهبردي

15-برگزاري همايش كشوري، تجليل وتقدير از برگزيدگان بر اساس رتبه­هاي مكتسبه

 

1-3) تيم مشاوره و نظارت:

الف) اعضا :

مديران­كل،معاونين­، كارشناس­مسئولان ­وكارشناسان­ مرتبط ­با ­مديريت ­مدارس ­در ­دفاتر ­آموزشي ­ابتدايي، دوره اول متوسطه، متوسطه نظري، فني و حرفه اي، كاردانش و عشاير

ب) وظايف :

1- تشكيلجلسات هماهنگي ميان اعضا به صورت مستمر

2- تدوين برنامه ي مشاوره و نظارت در هر يك از دفاتر آموزشي

3-نظارت بر فعّاليّت تيم هاي مشاوره و نظارت استان­ها

4-نظارت بر فرآيند اجراي برنامه در تمامي مناطق آموزشي ومدارس مجري

5-ارائه­ی ­خدمات­ راهنمايي و مشاوره به ادارات­ كل ­آموزش و ­پرورش، ادارات­ آموزش و پرورش­ مناطق و مدارس مجري

6-ارائه­ی گزارش  نهايي از اجراي  برنامه و ارسال  ليست  مدارس­ حائز  رتبه ي ممتاز و متعالي از­ نظر استان ها به كارگروه  تخصصي

 

1-4 ) تيم ارزيابي

الف) اعضا:

اين تيم زیر نظر کارگروه تخصصی ، مسئولیت بررسی نتایج ارزيابي استان را بر عهده دارد.

ب) وظايف:

1-تشكيل جلسات هماهنگي ميان تيم هاي ارزيابي استان ها

2- شركت فعال و مؤثر در دوره­هاي آموزشي پيش بيني شده

3- مديريت و نظارت بر عملكرد تيم هاي ارزيابي استانی­ و منطقه­ای

4- ارزيابي پاياني عملكرد مدارس حائز رتبه­ی ممتاز و متعالي

5- ارائه­ی گزارش نهايي و اعلام نتايج ارزيابي به كارگروه تخصصي

2- استان

 

1-2) شوراي برنامه­ريزي

الف) اعضا :

 مسئوليت پشتيباني، حمايت و نظارت بر اجراي مصوبات اين برنامه برعهده­ی اعضاي شوراي برنامه­ريزي اداره كلّ آموزش و پرورش استان مي­باشد. هم چنين حضور نماينده ي مركز آموزش  مديريت و رهبري ايرانيان و يك نفر صاحب­نظر در رشته ي مديريت آموزشي  به عنوان عضو در اين شورا مورد انتظار است.

 

ب) وظايف :

1-    صدور ابلاغ براي اعضاي شوراي برنامه­ريزي

2-    هدايت، راهبري و نظارت بر اجراي برنامه در سطح استان

3-    ابلاغ  شيوه­نامه­ی اجرايي به مناطق

4-    پيش­بيني، تخصيص و جذب به هنگام اعتبارات ستادي و استاني

5-    تعيين مدرسين اعزامي براي دوره­ی تأمين مدرسي و تمهيد مقدمات اعزام آنان

6-    توزيع سهميه­ی مدارس مجري در سطح استان

7-    تشكيل تيم هاي مشاوره، نظارت و ارزيابي و صدور ابلاغ براي اعضا

8-    تهيّه وارسال اطّلاعات و آمار مجريان، تيم هاي مشاوره، نظارت و ارزيابي به دفاتر آموزشي مرتبط

9-    برنامه­ريزي­و­برگزاري دوره­هاي آموزشي ويژه­ی مديران مدارس مجري، اعضاي تيم هاي مشاوره، نظارت و ارزيابي

10- نظارت­بر­شركت فعال­و­مؤثر­مديران­مدارس­مجري، اعضاي تيم هاي مشاوره، نظارت و ارزيابي دردوره­هاي آموزشي

11- برگزاری جلسات هم اندیشی برای اعضای تیم های مشاوره ،نظارت و ارزیابی به صورت فصلی

12- تمهيد مقدمات تشكيل بانك تجارب و اطّلاعات مدارس حائز رتبه وانعكاس الگوهاي مديريتي منتخب

13-اطّلاع رساني از فرآيند اجراي برنامه وانعكاس اخبار مربوطه

14- ارائه­ی گزارش مستند از فرآيند اجراي برنامه و اعلام نتايج ارزيابي به دفاتر آموزشي مرتبط

15- برنامه­ريزي و برگزاري همايش­هاي استاني، ارائه­ي الگوهاي منتخب،تجليل و تقدير از برگزيدگان

 

 

2-2) تيم مشاوره و نظارت

الف) اعضا:

اين تيم با حضور رؤساي گروه،كارشناس مسئولان وكارشناسان آموزش و گروه­هاي آموزشي وتكنولوژي در هريك از دوره­هاي تحصيلي و يكي از صاحب­نظران و متخصصان رشته­­ی مديريت آموزشي تشكيل مي شود.

ب) وظايف :

1- حضور در دوره­هاي آموزشي توجيهي

2-برنامه­ريزي وتقسيم كار ميان اعضاي تيم هاي مشاوره ونظارت

3 - نظارت برفعّاليّت تيم هاي مشاوره و نظارت در مناطق مجري

4- نظارت بر فرايند اجرا در تمامي مناطق آموزشي ومدارس مجري 

5- ارائه­ی خدمات راهنمايي و مشاوره به ادارات آموزش و پرورش مناطق و مدارس مجري

6- ارائه­ی گزارش نهايي از اجراي برنامه به شوراي برنامه­ريزي استان

 

3-2 ) تيم  ارزيابي

الف) اعضا:

اين تيم زیر نظر شورای برنامه ریزی استان و با عضویت افراد صاحب نظر و مجرب تشکیل می شود و مسئولیت بررسی عملکرد مدارس مجری و اعلام نتایج ارزیابی به شورای مزبور را برعهده دارد.[1]

ب) وظايف:

1-   حضور در دوره­هاي آموزشي استاني ويژه ارزيابان

2-    تشكيل جلسات هماهنگي ميان ارزيابان

3-   حضور در مدارس مجري تحت پوشش در ابتداي سال تحصيلي و بررسي وضعيت موجود مدارس و دريافت برنامه عملياتي تأیید شده از سوی تیم مشاوره و نظارت

4-   ارزيابي پاياني عملكرد مدارس مجري

5-   ارائه­ی گزارش نهايي و اعلام نتايج ارزيابي به شوراي برنامه­ريزي استان

 

3-        شهرستان /منطقه[2]

 

3-1)   شوراي برنامه­ريزي:

 

الف) اعضا :

مسئوليت پشتيباني، حمايت­و اجراي مصوبات استان برعهده­ي اعضاي شوراي برنامه­ريزي اداره­­ی­آموزش وپرورش مناطق مي­باشد. بهره گيري از حضور يك نفر صاحب­نظر در رشته ي مديريت آموزشي به عنوان عضو در اين شورا مورد انتظار است .

 

ب) وظايف :

1-   ابلاغ شيوه­نامه به مدارس

2-    هدايت و راهبري اجراي برنامه

3-    تشكيل جلسات توجيهي ، هماهنگي و هم­انديشي ويژه­ی مجريان

4-   تعيين و معرّفي مدارس مجري

5-   تشكيل تيم هاي مشاوره ونظارت

6-   تمهيد مقدمات شركت فعّال و مؤثر مديران مجري و اعضای تیم های مشاوره و نظارت دردوره­هاي آموزشي

7-   نظارت مستمر بر فرايند اجرا

8-   تهيّه­ی گزارش نهايي از اجراي برنامه و ارسال به شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش استان

9-   اطّلاع­رساني وانعكاس اخبار اجراي برنامه

 

3-2)  تيم هاي مشاوره و نظارت

الف) اعضا :

اين تيم ها متشکل از معاون آموزشي ابتدايي و معاون آموزش متوسطه ،كارشناس مسئولان و كارشناسان آموزش ،گروه هاي آموزشي و تكنولوژي در هر يك از دوره­هاي تحصيلي می باشد و بهره­گيري­ از حضور مؤثر يكي از صاحب­نظران و متخصصان رشته­ ي مديريت آموزشي در اين تیم مورد انتظار است.

 

ب ) وظايف :

1- حضور فعّال ومؤثر در دوره­هاي آموزشي توجيهي

2-برنامه­ريزي براي حضور مديران مدارس مجري در دوره­هاي آموزشي و جلسات هم اندیشی

3-  بررسي وضع موجود مدارس مجري بر اساس محورها و ملاك­هاي ارزيابي به صورت حضوري

4-   دريافت  برنامه­ی ­عملياتي­ و­ سالانه  ي مدارس مجري،­ بررسي­ و­ تطابق  ­با ­وضع­  موجود ­آنان ­و ­ارائه­ی  ­مشاوره ­و  راهنمايي براي اعمال اصلاحات

5-  تأييد برنامه­ی اصلاحي مدرسه

6-  حضور­در­مدارس­و­ارائه­ی مشاوره در­طول سال تحصيلي­ونظارت بر عملكردآنان بر­اساس ملاك­هاي ارزيابي

7-  ارائه­ی گزارش نهايي از اجراي برنامه به شوراي برنامه­ريزي منطقه 

 

4-مدرسه

الف) اعضا:

شوراي مدرسه  با همكاري و مشاركت ساير كاركنان مسئوليت برنامه­ريزي ، اجرا و نظارت برفرايند بهبود عملكرد را برعهده دارد .

ب) وظايف:

1-    شركت فعّال و مؤثر در دوره­هاي آموزشي و جلسات هم انديشي ابلاغي از سوي استان و منطقه

2-    تشكيل گروه برنامه­ريزي در مدرسه (شوراي مدرسه)

3-    بهره­گيري از مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اوليا در تصميم سازي­ها ، تصميم­گيري­ها، اجراي برنامه­ها ، خودارزيابي و بهبود عملکرد

4-    تدوین برنامه­ي عملياتي بر اساس تعاريف، ملاك­ها و شاخص­هاي تعيين شده

5-    ارائه­ی برنامه­ی عملياتي به اعضاي تيم هاي مشاوره، نظارت و ارزيابي هنگام حضور آنان در مدرسه

6-    اصلاح برنامه­ی عملياتي بر اساس راهنمايي­ها و مشاوره هاي دريافت شده (در ابتداي سال تحصيلي) و دريافت تأييديه از تيم مشاوره و نظارت

7-    ارائه برنامه عملیاتی تأیید شده توسط تیم مشاوره و نظارت ، به اعضای تیم ارزیابی هنگام حضور آنان در مدرسه

8-    اجراي برنامه­ي عملياتي و بهره­گيري مستمر­از مشاوره­ی­ صاحب­نظران، تيم مشاوره ونظارت، همتايان و...

9-    خودارزيابي (ترجيحاً به صورت ماهانه) ، رصد ميزان تحقق شاخص­هاي ارزيابي و تعيين نقاط قابل بهبود هم زمان با اجراي برنامه­ي عملياتي

10-برنامه­ريزي و اصلاح نقاط قابل بهبود

11-اعلام آمادگي به تيم ارزيابي به منظور انجام ارزيابي بيروني

 

مراحل اجرا

 

 

 

به منظور تحقق اهداف اين برنامه گام­هايشش گانه ي ­زيرپيش­بيني شده است:

 

گام اوّل : تعيين مدارس مجري

 

 

 

 

اداره­ كلّ آموزش و پرورش استان مي­بايست در هريك از دوره­هاي تحصيلي، مطابق با جدول هدف­گذاري كمّي مندرج در صفحه ها­ی 8  تا 11، نسبت به انتخاب مدارس مجری که از حضور مديران علاقه­مند و دارای يكي از شرايط مندرج در بندهاي سه­گانه­ي زير برخوردار می باشند، اقدام نمايد:

1-    دارندگان مدرك تحصيلي دركليه­ی رشته­هاي علوم تربيتي ترجيحاً مديريت و برنامه­ريزي آموزشي

تبصره : در خصوص هنرستان­هاي فني وحرفه اي و كاردانش دارا بودن شرايط اختصاصي مصوبه ي 673 شوراي عالي                     آموزش و پرورش ( تبصره 2 و 3 ) الزامي است .

2- دارندگان گواهي­نامه آموزش ضمن خدمت (به ميزان 80ساعت) درزمينه­هاي مديريت­آموزشي، برنامه­ريزي آموزشي و درسي.

3- دارندگان گواهي، دالّ بركسب عنوان مدير نمونه و يا برتر (كشوري، استاني، منطقه­اي )بر اساس شيوه نامه ي ستاد بزرگداشت مقام معلّم .

توجّه :

v    دارندگان رتبه در طرح مدارس سرآمد ( ويژه ي دوره ي تحصيلي متوسطه ي دوم) براي اجراي اين برنامه از اولويت برخوردارند.

v    در خصوص بندهاي 2 و3 لازم به ذكر است تنها مداركي مورد تأييد مي باشدكه از سال80 به بعد صادر شده باشند.

v     در صورت عدم برخورداري منطقه از مديران حائز شرايط، با اخذ مجوز كتبي از شوراي برنامه­ريزي استان اجراي برنامه توسط ساير مديران بلامانع خواهد بود.

v    در صورت بالا بودن تعداد داوطلبين واجد شرايط، شوراي برنامه ريزي استان مجاز خواهد بودبا تأمين منابع مورد نياز و رعايت الزامات اجرا،  نسبت به افزايش سهميه­ي خود اقدام نمايد.

v    در انتخاب  مدارس مجري ، توجّه به توزيع متوازن بين كليه­ي مناطق آموزشي و رعايت تناسب جنسيت مورد انتظار است

v    اداره كل آموزش و پرورش استان موظف است حدّاكثر تا 20 مرداد ماه هر سال تحصيلي نسبت به تكميل نمون برگ هاي ضميمه 1، 2 ، 3 و ارسال ليست اسامي مجريان و تيم های مشاوره، نظارت و ارزيابي به ­دفاتر آموزشي ابتدايي، دوره ي اول متوسطه، متوسطه ي نظري، فني و حرفه اي، كاردانش و عشاير اقدام نمايد.

 

 

 

گام دوم : برگزاري دوره­هاي آموزشي كوتاه مدّت

(ويژه ي مدرسان، مديران مدارس مجري، اعضاي تيم ­هاي مشاوره ، نظارت  و ارزيابي)

 

 

 

 

 

 

از آن­جا كه سطح دانش، نگرش و مهارت مديران بر ميزان توانايي آنان در مديريت مدرسه تأثير بسيار دارد، آگاهي از مباني و اصول مديريت و برنامه­ريزي آموزشي، مديريت كيفيت جامع ،آشنايي با اصول پايه­ي كيفيت، استانداردها و شاخص­هاي عملكرد و نيز مهارت مديريت و برنامه­ريزي راهبردي و استراتژيك براي مديران مدارس به ويژه مجريان اين برنامه يك ضرورت محسوب مي­شود. هم­چنين آگاهي و تسلّط كافي نسبت به اهداف و فرآيند اجراي اين برنامه از اهمّيت ويژه­اي برخوردار است. به همين منظور دوره­هاي آموزشي­كوتاه مدّت وي‍ژه­ی مدرسان، اعضاي تيم مشاوره و نظارت،اعضاي تيم ارزيابي و مديران مدارس مجري باعنوان  «برنامه­ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش»با كد 91402019 به مدّت 30 ساعت و«خودارزيابي»با كد 91402101 به مدّت 24 ساعت پيش بيني­گرديده است.

گام سوم: اجرا در مدارس

 

 

 

 

 

 

مدارس مجري مي­بايست ضمن تشكيل تیم برنامه­ريزي با همكاري ديگر كاركنان، برنامه­ی عملياتي مدرسه را تدوين نموده و پس از دريافت تأييديه از سوي تيم مشاوره و نظارت، نسبت به اجراي برنامه­ي عملياتي، خودارزيابي مستمر و اصلاح و بهبود عملكرد، اقدام لازم را به عمل آورند.

گام چهارم: ارائه­ی خدمات مشاوره­اي و نظارت بر عملكرد مدارس مجري

 

 

 

 

 

 

اعضاي تيم مشاوره ونظارت پس از شركت در جلسات آموزشي - توجيهي نسبت به حضور در مدارس تحت پوشش خوداقدام نموده و با توجّه به وضع موجود مدرسه، برنامه­ی عملياتي تدوين شده را بررسي و راهنمايي هاي لازم را براي اصلاح برنامه ارائه مي­نمايد.تأييد برنامه­ی عملياتي اصلاحي توسط تيم مذکورضروري است.هم چنین این تیم در طول سال تحصیلی بر عملکرد مدرسه و فرایند اجرای برنامه نظارت می نمایند.

 

گام پنجم : ارزيابي

 

 

 

 

 

 

اعضاي تيم ارزيابي ضروريست ( در مهرماه ) ضمن حضور در مدرسه تحت پوشش خود، نسبت به آشنايي با وضعيت موجود مدرسه و برنامه­ي عملياتي آن واحد آموزشي اقدام نمايند.

 اين تيم در ارديبهشت ماه، پس از اعلام آمادگي مدارس مجري، براي انجام ارزيابي بيروني (مطابق با برنامه­ی از پيش تعيين شده و ملاك­ها و شاخص­هاي ارزيابي) نسبت به بررسي و ارزيابي عملكرد مدارس اقدام نموده و سپس نتايج را به شوراي برنامه­ريزي استان اعلام مي­نمايد. شوراي مزبور نسبت به اعلام نتايج نهايي به دفاتر آموزشي ستادي اقدام    مي نمايد.

هريك از دفاتر آموزشي ستادي، ليست اسامي مدارس حائز رتبه هاي ممتاز و متعالي (از نظر استان) را به كارگروه تخصصي ارسال مي كنند. تيم ارزيابي ستادي پس از دريافت اين ليست از كارگروه تخصصي با اعزام ارزيابان به    استان هاي ذي ربط، عملكرد مدارس حائز رتبه هاي ممتاز و متعالي را مجدداً ارزيابي نموده ونتايج نهايي را به كارگروه تخصصي اعلام مي كند.

پس از جمع بندي نهايي و تعيين رتبه­ها، كاركنان مدرسه در صورت موفّقیت به کسب رتبه هاي مختلف ( متعالي،

ممتاز، موفّق و پويا)  از مزاياي زير بهره­مند خواهند شد:

سطح 1   مديريت متعالي و دريافت نشان كيفيت

 

الف) مديريت متعالي:

-          اعطاي گواهي نامه­ی سطح 1 در مراسم تجليل

-         دريافت تقديرنامه از وزيرآموزش و پرورش

-         بازديد علمي از مدارس ومراكز آموزشي داخل كشور

-         بازديد علمي از مدارس موفّق خارجي مقيم ايران

-         افزايش حدود اختيارات مدرسه

-         معرّفي از طريق رسانه ملّي ، جرايد و مطبوعات، كتاب و پورتال وزارت آموزش و پرورش و ...

-         اعطای پاداش سالانه به مدرسه

-          

ب)نشان كيفيت:

-         دريافت تقديرنامه از وزيرآموزش و پرورش

-         دريافت نشان كيفيت پس از موفّقيت در كسب عنوان مديريت متعالي در سه سال  متوالي

-         بازديداز مدارس و مراكز آموزشي موفّق در ساير كشورها ويژه­ی مديران مدارس

 

سطح 2  مديريت ممتاز

-         دريافت گواهي نامه­ی سطح 2 در مراسم تجليل

-         دريافت تقديرنامه ازمعاون وزير

-         بازديد علمي از مدارس و مراكز آموزشي موفّق داخل كشور

-         افزايش حدود اختيارات مدرسه

-         معرّفي از طريق شبكه­هاي تلويزيوني،جرايد و مطبوعات استاني،كتاب و تارنماي اداره كل آموزش و پرورش  استان و ...

-         اعطای پاداش سالانه به مدرسه

 

سطح 3 مديريت موفّق

-         دريافت گواهي نامه­ی سطح 3 در مراسم تجليل

-         دريافت تقديرنامه ازمديركلّ دفاتر آموزشي دوره­ی تحصيلي مربوطه

-         فرصت بازديد علمي از مدارس و مراكز آموزشي موفّق داخل استان

-         افزايش حدود اختيارات مدرسه

-         معرّفي مديران موفّق در همايش­ها ، گردهمايي­ها و ...

 

سطح4 مديريت پويا

-         دريافت گواهي نامه­ی سطح 4 در مراسم تجليل

-         دريافت تقديرنامه از مديركلّ استان

 

 

 گام ششم :  تبادل تجارب

 

 

 

 

 

الف) تشكيل بانك تجارب و اطّلاعات مدارس حائز رتبه

اداره كلّ آموزش و پرورش استان موظف است نسبت به تشكيل بانك تجارب و اطّلاعات مدارس حائز رتبه اقدام نمايد. هم­چنين ضروري است ترتيبي اتّخاذ شود تا شرايط بازديد واستفاده از تجارب اين مدارس براي ديگر مديران در سطح منطقه و استان فراهم شود .

 

ب) برگزاري همايش­هاي استاني و ترويج تجارب و الگوهاي ارزنده

شايسته است به منظور اشاعه­ي تجارب و معرّفي الگوهاي ارزنده و هم­چنين ترغيب ساير مديران مدارس جهت       بهره­گيري از اين تجارب، نسبت به برنامه­ريزي و برگزاري جلسات هم­انديشي و همايش­هاي استاني در محدوده­ي زماني مردادماه، اقدام مناسب به عمل آيد .

اعتبارات

 

 

 

اعتبارات اجراي اين برنامه از طرف وزارت آموزش و پرورش تأمين خواهد شد.

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

محورها ، ملاك­ها و شاخص­هاي ارزيابي

 

در تعيين مجموعه ملاك­ها و شاخص­هاي ارزيابي مدارس مجري برنامه، سعي شده است ضمن توجّه به كاركردها و مأموريت­هاي مدرسه، 10 محور كليدي شامل:تدوين برنامه­ی عمل؛توسعه­ي توانمندي­ها ومشاركت نيروي انساني؛ استقرارنظام ياددهي- يادگيري؛توسعه­ي­ مشاركت دانش­آموزان در اداره­ي مدرسه؛ توسعه­ي مشاركت اوليا و نهادهاي اجتماعي در امور مدرسه، سلامت- تربيت بدني- پيشگيري و ايمني؛ فعّاليّت­هاي مكمل- فوق برنامه و پرورشي؛برقراری نظام رشد آفرین انگیزشی؛مديريت امور اجرايي و اداري؛خلاقيت ونوآوري، مورد تأكيد و توجه قرار گيرد. بديهي است عملكرد مدارس مجري مطابق با محورهاي مزبور بررسي خواهد شد.

از آن جا كه خودارزيابي و ارزيابي بيروني مدارس مجري، نيازمند ملاك ها و شاخص هاي دقيق ارزيابي مي باشد، لذا سعي شده است با تعريف 46ملاك و 169شاخص، مندرج در نمون برگ هاي  صفحات بعد اين امر تسهيل شود.

 قابل ذكر است محور يازدهم علاوه بر ده محور فوق الذكر و هم­چنين شاخص­هاي مندرج در انتهاي نمون برگ­هاي 3 و 6 ويژه­ی هنرستان­هاي  فني و حرفه­اي و كاردانش  پيش­بيني شده است.

 


[1] -تيم هاي ارزيابي  متشكل از سه نفر ارزياب خواهد بود. هر تيم مسئوليت ارزيابي 4 مدرسه­ی مجري را بر عهده خواهد داشت . ارزيابي به صورت انفرادي و تفكيكي صورت مي پذيرد و امتياز عملكرد مدرسه­ مجري، بر اساس ميانگين امتياز سه ارزياب تعيين مي­شود.

 

[2]- در استان­هاي داراي اداره­ی عشايري شوراي برنامه ريزي مستقل تشكيل خواهد شد.

ملاك­هاي ارزيابي برنامه ي تعالي مديريت مدرسه.

    نمون برگ  1

استان :

منطقه :

دوره ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: تدوين برنامه ي عمل

   مدارس متعالي با تمركز براهداف سند تحول بنيادين و جلب مشاركت مؤثر و هم­فكري حدّاكثري ديگر كاركنان مأموريت و استراتژي­هاي مدرسه ي خود را تعيين مي­كنند. اين مدارس در تدوين استراتژي­ها از اطّلاعات و شواهد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و.... دانش آموزان و هم­چنين گزارش­هاي پيشرفت تحصيلي - تربيتي آنان (دروندادها) به طور گسترده و مناسب استفاده مي­نمايند و ذي­نفعان را از ارزش­ها، رسالت­ها و اهداف مدرسه آگاه مي­سازند. اين رهبران آموزشي دست­يابي به اهداف را تسهيل مي­كنند، درمقاصد خود ثبات دارند و با ترغيب و تشويق كاركنان، در محيط مدرسه وفاق سازماني ايجاد مي­نمايند.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

دسترسي آسان­ به اسناد بالادستي

 

 

2

- در دسترس بودن : سند تحول ­بنیادین  52/0 امتياز، برنامه­ي درسي ملّي 52/0امتياز، اهداف­ دوره تحصيلي 52/0امتياز ؛ مصوبات شورای عالی­آموزش و پرورش25/0امتياز ؛ جمعاً 1 امتياز

- قابل رؤیت بودن مضامین کلیدی سند تحول بنیادین و اهداف دوره­ي تحصيلي در مدرسه براي ذی­نفعان(كاركنان 5/0امتياز، دانش آموزان 25/0 امتياز، اوليا  25/0 امتياز) ؛جمعاً 1امتياز

 

 

 

 

2

آگاهي مدير، معاونين و كاركنان نسبت به مفاد مندرج در سند تحول بنيادين

 

 

4

- پاسخگویی مناسب مدیر ، معاونين و کارکنان در تحليل نقش خود براي تحقق سند تحول بنیادین، برنامه درسي ملّي و اهداف دوره تحصيلي (پاسخ­گويي مدير و معاونين 2 امتياز، پاسخ­گويي حدّاقل يك سوم از كاركنان2 امتياز ) ؛جمعاً  4 امتياز

 

 

 

 

3

تعيين،تبيين و استقرار مأموريت ها[1] و استراتژي­هاي[2] مدرسه براي افراد ذي­ردبط

 

6

- تشکیل و مشاركت فعّال و مستمر تيم برنامه­ریزی ، نظارت و ارزيابي مدرسه

(هرماه يك جلسه، هر جلسه 25 /0 امتياز ) ؛ جمعاً2امتياز

- تدوین مأموریت ها و استراتژی­های مدرسه حدّاكثر تا نيمه اول شهريور؛ 2 امتياز

- جامعيت و كيفيت مأموریت ها و استراتژی هاي مدرسه؛ 2 امتياز

 

4

طراحي وتدوين برنامه­ي سالانه­ي كيفي[3]:

9

- وضوح و دقّت در تعیین اهداف، تعاریف، فرایند اجرا، تقویم زمان­بندی، اعتبارات، مسئولین اجرایی برنامه و... (ساختارمندي)؛ 3 امتياز

- تعيين وضع مطلوب با نگاه به سند تحول و جایگاه مدرسه(آينده نگري)؛ 3 امتياز

- رعایت جامعیت و در برگیری کلیه­ی اهداف آموزشی، تربیتی در فعّالیّت­های تعیین شده (همه جانبه بودن)؛ 3 امتياز

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

5

آگاه سازي ذي­نفعان متناسب با سطح درک آنان نسبت به مأموريت، استراتژی­ها و برنامه­ی سالانه ي مدرسه

8

- آموزش از طريق تشكيل جلسات آموزشي، توليد لوح فشرده ، بروشور، تراكت، فضای مجازی و.... ويژه­ي دانش آموزان1 امتياز، كاركنان 1 امتياز ، اوليا 1امتياز؛جمعاً تا3  امتياز

-آگاهي از مأموريت ها و استراتژي هاي مدرسه : مدير و معاونين 5/1 امتياز ،  حدّاقل يك سوم كاركنان 5/1 امتياز ؛جمعاً تا3  امتياز

- آگاهي از برنامه­ی سالانه ي مدرسه، 40 تا 60% كاركنان 1 امتياز، بيش از 60% كاركنان ؛2 امتياز

 

6

 

تدوين ميثاق نامه[4] و پای­بندی ذي­نفعان نسبت به اجراي مفاد آن

 

 

6

- مشاركت كاركنان، اوليا و دانش آموزان در تعيين و تدوین محورهاي ميثاق نامه (كاركنان 1 امتياز ، اوليا 1 امتياز و دانش آموزان 1 امتياز )؛ جمعاً تا3 امتياز

-  آگاهي كاركنان، دانش آموزان و اوليا از  بندهاي ميثاق­نامه (كاركنان 1 امتياز ، اوليا 1 امتياز و دانش آموزان 1 امتياز )؛جمعاً تا3 امتياز

 

 

 

7

بهره­گيري از ابزار مناسب نظارت و ارزيابي از اجراي برنامه­ي سالانه

 

 

8

 

- تدوین و تنظیم چهارچوب ، ملاک­ها و ابزارهاي ارزيابي از برنامه­ي سالانه توسط تيم  برنامه­ريزي ، نظارت و ارزيابي؛ 2 امتياز

- نظارت بر فرایند اجرای برنامه و ارزیابی صحيح و به موقع از آن ؛2 امتياز

- تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی ؛2 امتياز

- بهره­گیری از نتایج  حاصل و بازنگری در برنامه­ی سالانه؛2 امتياز

 

سقف امتیاز

43

مجموع امتياز مكتسبه

 

             

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد[5]

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 * امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

ساير توضيحات، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب

                                                                                                            نام و نام خانوادگي

                                                                                                                          تاريخ و امضای ارزیاب

ملاك هاي ارزيابي برنامه ي تعالي مديريت مدرسه

نمون برگ 2

استان :

منطقه :

دوره ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: توسعه­ي توانمندي­ها و مشاركت نيروي انساني

   مدارس متعالي ضمن ايجاد سازمان يادگيرنده، توانايي كاركنان خود را در سطوح فردي، گروهی و سازماني مديريت نموده و زمينه­هاي ارتقای سطح صلاحيت­هاي علمي و حرفه اي آنان را فراهم مي­سازند . هم­چنين با جلب مشاركت آنان در تصميم­سازي، تصميم­گيري، برنامه ريزي و اداره­ی امور مدرسه، بهره­گيري از دانش و توان آنان را امكان پذير مي كنند. در اين گونه مدارس، ضمن ترويج عدالت با تعامل مؤثر ميان مدير و كاركنان، انگيزه و تعهد سازماني تقويت شده و فعّاليّت­هاي مدرسه در مسير بهبود مستمر و تعالي قرار مي گيرد.

 

رديف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

 

 

 

 

 

بستر سازی و توسعه­ی فرهنگ

مطالعه و پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

-  تشكيل گروه­هاي پژوهشي در زمينه­هاي مختلف جهت انجام فعّاليّت­هاي پژوهشي؛1 امتياز

- شناسايي، اولويت­بندي و مستندسازي مسائل مبتلابه مدرسه با مشاركت تيم هاي پژوهشي كاركنان؛2 امتياز

- مشاركت داوطلبانه مدير و ساير كاركنان در انجام مطالعات پژوهشي ( اقدام پژوهي- درس پژوهي) و تطبيقي مرتبط با آموزش و پرورش و ارائه­ي نتايج مطالعات ( از 10 تا 50% كاركنان 1 امتياز،  51 تا 80 % كاركنان 2 امتياز، بيش از 80 % كاركنان 3 امتياز)؛ حداكثر3 امتياز

- متناسب سازي يافته­ها با شرايط بومي ، منطقه­اي و بهره گيري از آن در مدرسه

(هر مورد 1 امتياز) ؛ حداكثر2 امتياز

- مستندسازي مطالعات فوق و انتشار براي استفاده ي سايرين ( حداقل 2 مورد در هر سطح)، چاپ در: نشريات داخلي مدرسه 1 امتياز، نشريات منطقه 2 امتياز ، نشريات علمي، ترويجي و مجلات رشد 3 امتياز، مجلات علمي و پژوهشي 4 امتياز ؛حدّاكثر 8 امتياز

- برگزاري اردو و بازديد از مراكز علمي، تحقيقاتي و مدارس موفّق براي كاركنان

( هر مورد 5/0 امتياز ) ؛حدّاكثر 1 امتياز

 

 

 

 

2

 

 

افزايش بهره­وري شوراي مدرسه

 

8

- تشكيل منظّم جلسات شورا براساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش

(هرجلسه 25/0 امتياز) ؛حدّاكثر2 امتياز

- حضور فعّال و مؤثر اعضا در تصميم­سازي و تصميم­گيري ، 3 امتياز

- مشاركت اعضا در تحقق و  اجراي مصوبات ؛ 3 امتياز

 

 

3

 

 

 

افزايش بهره­وري شوراي  دبيران

 

 

9

- تشكيل منظّم جلسات شورا براساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش

هرجلسه 25/0 امتياز ؛حدّاكثر2 امتياز

-  شركت و حضور مؤثر بيش از80% معلمان ؛ 2 امتياز

- بررسي مسائل مهم و اساسي مدرسه و اتّخاذ تصميمات مناسب؛2 امتياز

- ثبت مصوبات شورا ؛1 امتياز

- پيگيري و اجراي مصوبات؛ 2 امتياز

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

4

 

 

 

 

آموزش تخصصي حرفه­اي و  تبادل تجربه

 

 

 

 

8

- تعيين سرفصل­ها و مباحث مورد نياز كارگاه­هاي آموزشي، از ابتداي سال تحصيلي با مشاركت كاركنان؛1 امتياز

 - تنظيم تقويم اجرايي و برنامه­ي مدوّن كارگاه­هاي آموزشي و جلسات هم­انديشي

كاركنان؛1 امتياز

- برگزاري جلسات آموزشي و هم­انديشي كاركنان و بهره­گيري از نظرات كارشناسان و صاحب نظران (هر مورد 5/0 امتياز) ؛حدّاكثر 2 امتياز

- مستندسازي مباحث كارگاه­هاي آموزشي و جلسات هم­انديشي كاركنان، هر مورد 5/0 امتياز ؛حدّاكثر2امتياز

- تشكيل جلسات گروه هاي درسي در مدرسه، 1 امتياز؛ عملياتي كردن مصوبات جلسات گروه هاي درسي؛ حدّاكثر 2 امتياز

 

5

 

 

 

افزايش نقش راهنمايي(تحصيلي و تربيتي ) كاركنان

 

 

 

 

 

9

- برگزاري جلسات آموزشي با محوريت مباحث علمي، اخلاقي، تربيتي ، ديني و روان­شناسي رشد براي كليه ي كاركنان هر مورد 5/0 امتياز ؛حدّاكثر 2  امتياز

- شناسايي دانش آموزان در معرض افت تحصيلي و تلاش در جهت رفع مشكل آن ها ؛ 1   امتياز

- شناسايي دانش آموزان در معرض مشكلات تربيتي و ارجاع آن ها به مراجع ذي ربط؛  1 امتياز

- ارتباط با مشاوران ، متخصصان و بهره گيري از نظر آنان  جهت حل مشكلات

دانش­آموزان؛2امتياز

- ايجاد جوّ رواني امن و اطمينان­بخش به منظور تشكيل جلسات مشاوره­اي؛1 امتياز

- مستندسازي و ثبت تجارب كاركنان در حلّ مسائل و مشكلات اخلاقي، تربيتي و آموزشي دانش آموزان ؛2 امتياز

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

حضور موفّق  در عرصه­هاي رقابت

 (در سال تحصيلي جاري و سال قبل)

 

 

 

21

 

 

 

- استقبال و شركت در جشنواره­ها و مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري،ورزشي و...) از 20 تا60 درصد كاركنان 1 امتياز ؛ بيش از 60 درصدكاركنان؛2 امتياز

- موفّقيت در كسب رتبه:

. رتبه­ی اوّل در سطح منطقه : به ازای موفّقیت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي1 امتیاز ؛ حدّاكثر4 امتیاز

. رتبه­ی اوّل و دوم در سطح استان: به ازای موفّقیت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي          2 امتیاز ؛ حدّاكثر6 امتیاز

. رتبه­ی اوّل، دوم و سوم در سطح کشور: به ازای موفّقیت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي    3 امتیاز ؛حدّاكثر9امتیاز

 

 

 

 

سقف امتیاز

72

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                     كلّ امتياز


 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:        

 

                                                                                                                          نام و نام خانوادگي

                                                                                                                       تاريخ و امضای ارزیاب

 ملاك­هاي ارزيابي  برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

      نمون برگ 3

استان :

منطقه :

دوره ­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: استقرار نظام ياددهي - يادگيري

   در مدارس متعالي  تلاش می شود با به­كارگيري روش­های تدریس فعّال، مؤثر و منعطف و نيز بهره­گیری از فناوری­های نوین آموزشی و راهبردهاي خلاقانه ، دانش آموزان را در فراگيري روش­هاي مسئله­يابي و حلّ مسئله، درك و فهم مفاهیم درسی و شناسايي  ارتباط معنایی آن مفاهيم  با عرصه­ها و عناصر ساحت­هاي تربيت (مندرج در برنامه درسي ملّي)و هم­چنين كاربرد آموخته­ها در زندگي ياري نمایند.

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

 

  هدايت و راهبري دبیران در جهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزشي و پرورشي

 

 

 

 

9

- برگزاري دوره­هاي آموزشي كوتاه مدّت و جلسات هم­انديشي در زمينه روش­هاي تدريس جهت تنظيم و به كارگيري طرح درس­هاي منعطف، هر مورد 5/0 امتياز ؛ حدّاكثر2 امتياز 

- حضور و نظارت از پيش تعيين شده افراد مجرّب، متخصص و مرتبط (مدير، معاون آموزشي مدرسه  سرگروه­هاي آموزشي،معلّمين همتاي مدرسه و ...) در كلاس درس ، بررسي طرح درس­ها و نظارت باليني بر  فرايند تدريس 50%  دبيران 2 امتياز، بيش از 50% دبيران؛ 4  امتياز

- ارائه­ی بازخورد مناسب از نتايج حاصله از بازديد و ارائه­ي راهكارهاي لازم ؛3 امتياز

 

 

 

2

بهره­گيري از فضا و تجهيزات  مناسب آموزشي ، پرورشي و ورزشي

 

 

 

5/7

 

- فراهم آوردن تجهيزات و ابزار آموزشي[1]، پرورشي و ورزشي لازم در فرايند ياددهي يادگيري، متناسب با تعداد گروه­هاي متشكله دانش آموزي؛ كتاب­خانه  5/0 امتياز، نمازخانه 5/0 امتياز، آزمايشگاه 5/0 امتياز ، كارگاه  5/0 امتياز[2]؛وسايل ورزشي 5/0 امتياز؛ حدّاكثر 5/2 امتياز

- استفاده مطلوب از فضا و تجهيزات : نمازخانه 1 امتياز، كتاب­خانه 1امتياز،آزمايشگاه 1امتياز،كارگاه 1امتياز و...[3] ، وسايل ورزشي 1 امتياز ؛حدّاكثر 5 امتياز

 

3

 

ساخت و بهره­گيري از كارافزارهاي آموزشي[4]  و پرورشي توليد شده

 

 

 

5/12

 

 

 

- توليدكارافزارهاي آموزشي توسط دانش آموزان وكاركنان هر كدام 1 امتياز؛حدّاكثر4 امتياز

- بهره­گيري از دست سازه­هاي دانش­آموزان و معلّمان هر مورد 1 امتياز ؛ حدّاكثر 4 امتياز

- برگزاري نمايشگاهی از دست­سازه ها، ابزار آموزشي و محتواي توليد شده دانش آموزان وكاركنان ؛ 3  امتياز

- معرّفي دست سازه­ها در تارنماي مدرسه ، نشريه­ی داخلي مدرسه و منطقه ؛ 5/1 امتياز

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

4

هوشمندسازی مدرسه

و كلاس

 

 

 

10

- ايجاد ، توسعه و تجهيز فضا و كلاس­هاي هوشمند؛1 امتياز

- برگزاري دوره­هاي آموزشي جهت استفاده از قابليت­هاي ايجاد شده در مسير هوشمند­سازي مدرسه براي كاركنان 5/1 امتياز ، براي دانش آموزان5/1 امتياز؛حدّاكثر 3  امتياز

- استفاده­ي مناسب، هوشمندانه و حدّاكثري از فناوری اطّلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي -  يادگيري توسط دبيران3 امتياز، توسط دانش آموزان3 امتياز؛حدّاكثر6  امتياز

 

5

بهره گيري از روش­هاي فعّال و خلّاق در فرايند ياددهي - يادگيري                     

 

 

 

12

 

- بهره گيري معلمان از طرح درس هاي روزانه و سالانه، 30 تا 50% معلّمان 1 امتياز، 51 تا 70% معلّمان2 امتياز، بيش از 70% از معلّمان؛ 3 امتياز

- به كارگيري روش­هاي فعّال و خلاق[5] در فرايند ياددهي يادگيري از 20 تا 30% معلّمان 1 امتياز ، 31 تا 50% معلّمان 2 امتياز، 51 تا 70% معلّمان3 امتياز، بيش از 70% از معلّمان؛4 امتياز

- تسلّط معلّمان بر كلاس­داري و اجراي طرح درس، از 20 تا 30% معلّمان 1 امتياز ، 31 تا 50% معلّمان 2 امتياز، 51 تا 70% از معلّمان3 امتياز، بيش از 70% از معلّمان؛4 امتياز

 - آموزش راهبردهاي مطالعه و یادگیری­ به­ دانش آموزان؛1 امتياز

 

 

6

 

اجراي مناسب ارزش­يابي پيشرفت تحصيلي - تربيتي

 

12

- بهره­گيري از روش­هاي مختلف و متنوع در اجراي مطلوب آيين­نامه­ي ارزش­يابي( آغازين ، تكويني، پاياني و عملكردي)، 50 تا 80 % معلمان 2 امتياز‌؛ بيش از 80 % معلمان ؛4 امتياز

- توجّه به اهداف، حيطه ها و سطوح يادگيري در طراحي سوال ها، از 20 تا 30% معلّمان 1 امتياز ، 31 تا 50% معلّمان 2 امتياز، 51 تا 70% معلّمان3 امتياز، بيش از 70% از معلّمان؛4 امتياز

- ارائه­ي بازخورد مناسب، به­ موقع و مؤثر به دانش آموزان‌2 امتياز، اوليا 2 امتياز‌ ؛حدّاكثر4 امتياز

 

7

 

 

 

توسعه­ي فعّاليّت­هاي

علمي - پژوهشي

 

 

 

 

 

13

- تشكيل­انجمن وكميته­هاي علمي براساس علائق و توانمندي­هاي دانش­آموزان ، هر كميته       5/0 امتياز ؛حدّاكثر 3 امتياز

- برگزاري نشست­هاي علمي ميان اعضاي كميته­ها و متخصصان در رشته­هاي مختلف علمي، هر نشست 5/0 امتياز ؛ حدّاكثر 3 امتياز

- ايجاد فرصت و­ شرايط مناسب جهت انجام پروژه­هاي علمي­توسط دانش­آموزان ؛ 2 امتياز

- ميزان استقبال دانش­آموزان در انجام پروژه­هاي علمي20تا 40% دانش آموزان 1 امتياز ؛ بيش از 40تا 70%  دانش آموزان 2 امتياز ؛ بيش از 70% دانش آموزان؛3 امتياز

- فراهم­سازي فرصت ارائه­ي مطالعات ونتايج پرو‍ژه­هاي انجام شده توسط اعضای كميته­هاي علمي به ساير دانش آموزان و.... ؛2 امتياز

 

8

 

ايجاد شرايط استفاده از ظرفيت ديگر محيط­هاي يادگيري

 

4

 

 

- استفاده از مراكز و محيط­هاي يادگيري از جمله : پژوهش­سراها، ‌اردوگاه ها، ؛ كانون­هاي فرهنگي و تربيتي، خانه­هاي فرهنگ،كتاب­خانه­هاي عمومي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،‌ نمايشگاه­ها، موزه­هاي تخصصي­، مراكز كار آفريني،‌ مجتمع هاي ورزشي و... ؛ هر مورد 5/0 امتياز؛

 حدّاكثر 4  امتياز

 

سقف امتیاز

80

مجموع امتياز مكتسبه

 

                 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

بهره­گيري از فضا و تجهيزات مناسب آموزشي و پرورشي

5

- میزان برخورداری كارگاه ها وآزمايشگاه ها از تجهیزات و وسایل استاندارد متناسب با رشته؛ حدّاکثر 3 امتیاز

- میزان برخورداری از موادّ مصرفی مورد نیاز کارگاهی و آزمایشگاهی استاندارد متناسب با رشته ؛حدّاکثر 2 امتیاز

 

         

 

 

 

 

 

.

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

           

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                     كلّ امتياز


 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:                                             

                                                                                                                      نام و نام خانوادگي

                                                                                                                           تاريخ و امضای ارزیاب

 ملاك هاي ارزيابي برنامه ي تعالي مديريت مدرسه

نمون برگ 4

استان :

منطقه :

دوره ­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور : توسعه­ی مشاركت دانش آموزان در مدرسه

 مدارس متعالي با خلق ظرفيت­هاي جديد و اجراي برنامه­هاي متنوع و مؤثر آموزشي،پرورشي و ورزشي ضمن بستر سازي براي توسعه و تقويت انديشه و تفكر دانش آموزان،شرايط بروز استعدادها،تقويت حسّ مسئوليت­پذيري و اعتماد به نفس،تلفيق انديشه و عمل و نيز زمينه­هاي اجتماعي شدن و جامعه پذيري آنان­را فراهم مي نمايند.

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

فراهم آوردن زمينه­ی مشاركت دانش­آموزان در اداره­ي امور مدرسه

 

 

 

 

6

- برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي دانش آموزان جهت آشنايي با ضرورت مشاركت آنان در اداره­ی امور مدرسه؛1 امتياز

 -  برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي كاركنان جهت آشنايي با فلسفه و ضرورت مشاركت دانش آموزان در اداره­ی امور مدرسه و چگونگي هدايت، رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان در اين امر؛ 1 امتياز

- تهيّه و تدوين مجموعه­اي از وظايف قابل تفويض به دانش آموزان (آموزشي، اداري، مالي، پرورشي  ايمني ، بهداشتي و ورزشي ...) 2 امتياز، تعيين شرح وظايف و حدود اختيارات 2 امتياز؛جمعاً4 امتياز

 

 

 

 

2

بهره گيري از مشاركت

دانش آموزان در اداره­ی امورمدرسه

 

 

7

- بهره­گيري از مشاركت دانش­آموزان در نيازسنجي­ها 1 امتياز؛ برنامه ريزي 1 امتياز؛ اجراي برنامه­هاي آموزشي و تربيتي با استفاده از تقسيم كار و تفويض اختيار به آن­ها، 2 امتياز؛  جمعاً 4 امتياز

- ميزان مشاركت 20تا 40% دانش آموزان در انجام فعّاليّت­ها 1امتياز ؛ بيش از 40 تا70% دانش آموزان 2 امتياز؛ بيش­از 70% دانش آموزان؛3 امتياز

 

3

فراهم­آوردن بسترهاي مورد نياز جهت شكل­گيري و استفاده بهينه از تشكل­ها و شوراي  دانش آموزي

 

 

 

 

8

- برگزاري­انتخابات­و تشكيل شوراي دانش­آموزي ؛5/0 امتياز

- تشكيل و فعّاليّت شوراي دانش آموزي و كميته­هاي ذيل آن؛ 1 امتياز

- تشكيل­و­فعال­سازي­انجمن­هاي ورزشي دانش آموزان در چهارچوب آيين نامه هاي مربوطه1 امتياز

- ميزان تأثيرگذاري تصميمات­شوراي­دانش­آموزي­درمديريت مدرسه، به كارگيري20 تا 50% از تصميمات 5/0 امتياز؛ 51 تا 70% از تصميمات 1 امتياز، بيش­از 70% از تصميمات؛5/1امتياز

- ميزان فعّاليّت تشكل­هاي دانش­آموزي؛ بسيج دانش آموزي 1 امتياز ، انجمن اسلامي 1 امتياز، پيشتازان و فرزانگان 1 امتياز ، هلال احمر 1 امتياز؛ 4امتياز

 

4

ميزان مشاركت و موفّقيت

 دانش­آموزان در امور تحصيلي تربيتي ، مطالعه و پژوهش، جشنواره­ها، مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري،ورزشي و ...)

 

22

 

 

 

 

- ارتقا و پيشرفت معدل كلاسي[6] ( نوبت دوم نسبت به نوبت اوّل، تا 2 نمره)   از 30 تا 60 % كلاس ها،       2 امتياز ؛ بيش از 60% كلاس ها؛ 4امتياز

- كسب­رتبه­ی­اوّل در­سطح منطقه: به ازای موفّقيت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي ،1 امتياز؛حدّاكثر3 امتياز

- كسب  رتبه­ی اوّل و دوم در سطح استان: به ازای موفّقيت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي ، 2امتياز؛

حدّاكثر 6 امتياز

- كسب  رتبه­ی اوّل ،دوم و سوم در سطح  كشور: به ازای موفّقيت هر فعّاليّت انفرادي يا گروهي ، 3امتياز؛حدّاكثر9 امتياز

 

 

 

سقف امتیاز

43

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

 

 

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

 

 

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                   كلّ امتياز

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:

                                                                                                       نام و نام خانوادگي

                                                                                                         تاريخ و امضای ارزیاب

 

 

ملاك هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

نمون برگ 5            

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: توسعه­ي مشاركت اوليا و نهادهاي اجتماعي در امور مدرسه

 مدارس متعالي با  ايجاد زمينه­هاي لازم و ظرفيت سازي مطلوب تلاش مي نمايند با مشاركت، هماهنگی و هم­فكري مربیان ، اوليا و نهادهاي اجتماعي زمينه­هاي  تربیت و رشد فکری و اخلاقی دانش آموزان را فراهم نمايند.

 

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

فراهم آوردن زمينه هاي

مناسب مشاركت اوليا

 

 

 

 

 

8

- شناسايي­ظرفيت ها و توانمندي­هاي اوليا و تشكيل بانك اطّلاعاتي ؛ 1امتياز

- تشكيل و برگزاري هدفمند و منظم،  مجمع عمومي اوليا و انجمن اوليا و مربيان بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش؛2 امتياز

- دعوت از اوليا جهت همكاري و حضور حدّاكثري و تشكيل كميته هاي تخصصي با حضور آنان؛1امتياز

- بسترسازي و ايجاد فضاي مناسب جهت برگزاري جلسات ديدار با اوليا، گفت­وگو، تبادل نظر و ارائه راهكارهاي­عملي جهت كمك به پيشرفت تحصيلي- تربيتي فرزندانشان؛2 امتياز

- پاسخ­گويي شايسته به اوليا و ارتباط صميمانه با آنان از سوي تمامي كاركنان؛2  امتياز

 

 

 

 

 

 

2

استفاده­ی بهينه از مشاركت اوليا در

 زمينه­هاي( علمي ، تخصصي ، فني ، اقتصادي و.... )

 

 

 

 

12

- ميزان بهره­گيري از توان فكري و مهارت­هاي اوليا جهت ارتقای امور آموزشي، مشاركت تا 40%  اوليا 1 امتياز ؛از 41 تا 70%   اوليا 2 امتياز ؛ بيش از 70% اوليا؛ 3 امتياز

- ميزان بهره­گيري از توان فكري و مهارت­هاي اوليا جهت ارتقای برنامه­هاي پرورشي، مشاركت تا 40%  اوليا 1 امتياز ؛از 41 تا 70%   اوليا 2 امتياز ؛ بيش از 70% اوليا؛ 3 امتياز

- ميزان بهره­گيري از توان فكري و مهارت­هاي اوليا در برنامه­هاي بهداشتي ايمني و ورزشي، مشاركت تا 40%  اوليا 1 امتياز ؛از 41 تا 70%   اوليا 2 امتياز ؛ بيش از 70% اوليا؛ 3 امتياز

- ميزان بهره­گيري از توان فكري و مهارت­هاي اوليا در امور مالي، مشاركت تا 40%  اوليا 1 امتياز ؛ از 41 تا 70%   اوليا 2 امتياز ؛ بيش از 70% اوليا؛ 3 امتياز

 

 

 

 

 

3

ارتقای سطح دانش و اطّلاعات اوليا و ارائه خدمات آموزشي مشاوره­اي

 

 

 

 

6

 

 

- نيازسنجي 1 امتياز و تعيين سرفصل­هاي جلسات آموزش خانواده 1 امتياز ؛ جمعاً2  امتياز

- برنامه ريزي و  برگزاري كلاس­هاي آموزش خانواده براساس نتايج نياز سنجي، باحضور اساتيد صاحب نظر ؛2 امتياز

- ارائه خدمات راهنمايي به خانواده­ها ؛ 1 امتياز

- ايجاد بسترهاي ارتباطي ميان خانواده­هاي آسيب­پذير و آسيب­زا با مشاوران تخصصي خانواده ؛ 1امتياز

 

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

4

 

 

شناسايي و بهره­گيري  از

 مشاركت­هاي برون سازماني

 

 

6

 

- شناسايي  و برقراري ارتباط جهت استفاده از ظرفيت­هاي  برون سازماني ؛ 1 امتياز

- موفّقيت در جذب مشاركت­هاي داوطلبانه و بهره­گيري بهينه از ظرفيت­هاي برون سازماني اعم از  شوراي محلّه، شهرداري، استانداري، مساجد و ديگر نهادهاي اجتماعي در خصوص تأمين نيازهاي :آموزشي، پرورشي،عمراني،تربيت بدني، بهداشتي و ...؛ در هر شاخه 1 امتياز ؛

حدّاكثر 5  امتياز

 

سقف امتیاز

32

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                    كلّ امتياز

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:

 

                                                                                                                         نام و نام خانوادگي                                                                             

                                                                                                                       تاريخ و امضای ارزیاب   

 

ملاك هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت  مدرسه

نمون برگ 6

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: سلامت ، تربيت بدني ، پيشگيري و ايمني

   در مدارس متعالي فضاي شاداب و شرايط ايمن و بهداشتي به عنوان بستر مناسبي براي پرورش و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان مورد توجّه قرار مي گيرد.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

 

 

ارتقاي بهداشت عمومي مدرسه

 

 

 

12

- پيش بيني و تهيّه­ي ملزومات بهداشتي موردنياز (صابون مايع ، سطل زباله، وسايل نظافت و..) ؛2 امتياز

- رعايت بهداشت در مدرسه (كلاس­ها ، راهروها ، حياط، در و پنجره ها ،آبخوري­ها، سرويس­هاي بهداشتي و تفكيك آبخوري ها از سرويس هاي بهداشتي ، پايگاه تغذيه سالم و ... ) ؛3 امتياز

- انجام معاينات پزشكي دانش آموزان ؛2 امتياز

- عرضه­ی موادّ غذايي بهداشتي ، استاندارد و غني شده در مدرسه؛2 امتياز

- آموزش و انعكاس توصيه­هاي بهداشتي و تغذيه­اي در خصوص استفاده از موادّ غذايي سالم و غني شده متناسب با سن و جنس دانش آموزان؛ 1امتياز

- آموزش و تأكيد به رعايت بهداشت فردي و اجتماعي توسط ( كاركنان ، دانش آموزان و اوليا ) ؛2امتياز

 

2

 

 

  فراهم سازي شرايط ايمن

 

 

12

- رعايت استاندارد و نكات ايمني درمدرسه(­وجود جعبه كمك­هاي اوّليه، كپسول آتش نشاني، سيم­كشي استاندارد، پريزها و رابط­هاي ايمن و...)؛ 3 امتياز

- توجّه به استاندارد و ايمني فضا و تجهيزات آزمايشگاهي ،كارگاهي و ورزشي ؛ 3 امتياز

- توجّه به ­ايمني ساختمان مدرسه (حفاظ ايمني براي پله­هاو پنجره­ها ، آسفالت حياط و ..)؛2 امتياز

- تعبيه و استفاده از وسايل گرمايشي و سرمايشي مناسب؛2 امتياز

- توجّه به ايمن بودن وسايل و ابزار آموزشي، ورزشي و ....؛ 2 امتياز

 

3

 

زيبا سازي و نشاط فضاي فيزيكي مدرسه

 

 

7

 

- توسعه­ي فضاي سبز و شاداب ؛ 2 امتياز

- استفاده از رنگ­هاي مناسب و شاد براي پوشش دانش آموزان 1امتياز،پرده كلاس 1 امتياز، درها و ديوارهاي داخلي و بيروني مدرسه 1 امتياز؛ جمعاً 3 امتياز

- دقّت در انتخاب و آراستگي درنصب تابلوها، پوسترها و تراكت­هاي اطّلاع­رساني و نقّاشي روي ديوارها...؛2 امتياز

 

4

 ارتقای سطح ارتباط صميمانه و احترام آميز

ميان دانش آموزان، كاركنان و اوليا

 

8

 

- وجود ارتباط دوستانه و محبّت­آميز ميان كاركنان 2 امتياز ،ميان دانش آموزان 2 امتياز؛جمعاً4 امتياز

- حسن اخلاق و رعايت احترام در ارتباطات ميان تمامي كاركنان 2 امتياز، دانش آموزان 2 امتياز؛ جمعاً 4 امتياز

 

 

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

5

 

 

 

پيش­گيري از آسيب­هاي

اجتماعي

 

 

 

 

10

 

- فرهنگ سازي و آموزش مهارت­ خودمراقبتي در زمينه­ی آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر مانند گرايش به دخانيات، انواع موادّ مخدر، خشونت و بيماري­هاي نوپديد و....؛2 امتياز

- توليد محتواي آموزشي،فرهنگي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي از قبيل نمايشگاه و جشنواره جهت ارتقای توانمندي­هاي دانش­آموزان، مهارت­هاي ارتباط جمعي، تصميم­گيري،مهارت نه گفتن و .... ؛1 امتياز

-  رصد وضعيت خطرپذيري دانش آموزان 1 امتياز، تدوين برنامه­ی پيش­گيرانه 2 امتياز، اجراي برنامه پيش­گيري( كاهش عوامل مخاطره آميز درون و پيرامون مدرسه نظير  فضاي كور و بي دفاع داخل مدرسه ، محل تجمع افراد بزهكار و فروشگاه هاي عرضه مواد دخاني اطراف مدرسه) 3امتياز، باز تواني دانش آموزان پر خطر( انجام مداخله­ي مختصر و آموزشي ، رواني واجتماعي ويژه       دانش آموزان در معرض خطر ) 1 امتياز ؛جمعاً 7 امتياز

 

6

 

 

توسعه­ي تربيت بدني و ورزش در مدرسه

 

 

6

- آموزش مفاهيم راست قامتي در مدرسه از قبيل نحوه ي صحيح نشستن ، راه رفتن ، دويدن و ساير موارد ؛1 امتياز

- شناسايي دانش آموزان داراي ناهنجاري هاي اسكلتي و قامتي و ارجاع آن ها به كانون هاي حركات اصلاحي ؛1 امتياز

- خط كشي زمين هاي ورزشي و تجهيز امكانات و وسايل ورزشي مدارس ؛1 امتياز

- تشكيل كانون هاي ورزشي درون مدرسه به منظور آموزش رشته هاي ورزشي ؛1 امتياز

- اجراي المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي؛2 امتياز

 

سقف امتیاز

55

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

ویژه­ ی هنرستان­های فنی و حرفه­ای و کاردانش

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

فراهم سازي شرايط ايمني

3

 

- میزان استفاده‌ی هنرجویان و هنرآموزان از لباس کار و وسایل حفاظت فردی متناسب با رشته ؛حدّاکثر 3 امتیاز

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

   

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:

 

                                                                                                    نام و نام خانوادگي

                                                                                                        تاريخ و امضای ارزیاب

 

 

ملاك­هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

نمون برگ7

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور : فعّاليّت­هاي مكمل، فوق برنامه و پرورشي

   مدارس متعالي به منظور غني­سازي برنامه ها و تعميق يادگيري در دانش آموزان ، فعّاليّت­هاي پرورشي ، مكمل و فوق برنامه را با توجّه به نيازها، استعدادها و علائق دانش آموزان پيش­بيني و اجرا نموده تا ضمن ايجاد فرصت­هايي براي كسب تجربه دانش­آموزان در درون و بيرون مدرسه، محيط آموزشي را به محيطي پرنشاط، پويا و تعالي بخش تبديل نمايند.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

 

 

زمينه­سازي جهت اجراي كيفي فعّاليّت­هاي مكمل ، فوق برنامه و پرورشي

 

 

 

7

- شناسايي نيازها و علايق آموزشي و پرورشي دانش آموزان؛1 امتياز

- الويت بندي نيازهاي آموزشي و پرورشي و طبقه بندي علائق دانش آموزان؛1 امتياز

- برنامه­ريزي براي فعّاليّت­هاي متناسب با نياز سنجي؛1امتياز

- اطّلاع رساني و ترغيب  اوليا به استفاده­ی حدّاكثري دانش آموزان از فعّاليّت­هاي مكمل­، فوق برنامه و پرورشي؛1 امتياز

-  فضاي پرورشي مدرسه: شعار نويسي ، پرچم و .... ؛1 امتياز

-  ترغيب و تشويق دانش­آموزان به شركت فعّال در فعّاليّت­هاي مكمل، فوق برنامه و پرورشي؛1 امتياز

- فراهم سازي شرايط و امكانات لازم براي اجراي فعّاليّت­هاي مكمل ، فوق برنامه و پرورشي؛1 امتياز

 

2

 

اجراي متنوع فعّاليّت­هاي

مكمل ، فوق برنامه و پرورشي

 

 

9

 -  تشكيل گروه­هاي مختلف در رشته هاي آموزشي، علمي، هنري، ورزشي، فرهنگي و ... ؛1 امتياز

- برگزاري جشنواره و مسابقات آموزشي، پرورشي ( قرآني ، فرهنگي ، هنري و ...) علمي،ورزشي(ميان      دانش آموزان در پايه­هاي مختلف تحصيلي 2 امتياز، ميان دانش­آموزان و كاركنان 2 امتياز) ؛4 امتياز

- برگزاري اردوهاي علمي، تفريحي با حضور و مشاركت دانش آموزان و كاركنان؛2 امتياز

- تشكيل كلاس­هاي آموزشي و مهارتي در رشته هاي مختلف؛2 امتياز

 

3

 

 

برگزاري نماز جماعت و مراسم آغازين مدرسه

 

 

 

12

- برگزاري نماز جماعت به صورت شكوهمند؛ 2 امتياز

- مراسم آغازين كيفي ، متنوع و شاد ( قرائت قرآن مجيد ، سرود جمهوري اسلامي ايران ، برنامه هاي متنوع با توجه به مناسبت هاي مختلف ، اجراي نرمش صبحگاهي براساس دستورالعمل مربوطه)؛ 3 امتياز

- مشاركت فعّال دانش آموزان و كاركنان در برگزاري نماز جماعت 2 امتياز  و مراسم آغازين  2 امتياز؛

جمعاً  4 امتياز

- استمرار و تنوع برنامه­هاي نماز جماعت 5/ 1 امتياز، مراسم آغازين 5/1 امتياز؛ جمعاً 3  امتياز

 

4

 

 ميزان رضايت حاصله از  فعّاليّت­هاي پرورشي،  مكمل و فوق برنامه

 

5

- ميزان استقبال از فعّاليّت­هاي مكمل، فوق برنامه و پرورشي20تا 40% دانش آموزان 1 امتياز ؛ بيش از 40تا 70%  دانش آموزان 2 امتياز ؛ بيش از 70% دانش آموزان ؛ 3 امتياز

- پايداري ، استمرار ، مشاركت و حضور دانش­آموزان در استفاده از برنامه­ها و فعّاليّت هاي پرورشي، مكمل و فوق برنامه؛2 امتياز

 

سقف امتیاز

33

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                     كلّ امتياز

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:      

 

 

                                                                                                    نام و نام خانوادگي

                                                                                                     تاريخ و امضای ارزیاب

 

ملاك هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

 

نمون برگ8

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

 محور: برقراری نظام رشد آفرین انگیزشی

   كاركنان، اوليا و دانش آموزان مدارس متعالي ضمن احساس تعلّق نسبت به هويت سازماني مدرسه، به ارتقای سطح فكري، علمي و عملي خود مي­انديشند و در جهت شكوفايي افزون­تر و رقابت همراه با رفاقت، گام­هاي عملي ارزنده­اي را بر مي دارند. اين  مدارس با در نظر گرفتن سازوکارهای تشويق و ترغيب دروني و بيروني، رشد انگيزشي ذي­نفعان را عالمانه مورد هدف قرار مي دهد.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

ايجاد ساز وكارهاي تشویقي براي كاركنان موفّق در امور مطالعه، پژوهش ، شركت در جشنواره ها و مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري،ورزشي و...) و تأثيرگذاري در تصميم­گيري ها ، مشاركت در برنامه هاي مدرسه و استقرار نظام ياددهي- يادگيري

8

- تقدير از ذي­نفعان و معرّفي آنان به منطقه و استان؛2  امتياز

- انعكاس نوع موفقيت ذي­نفعان در بخش خبرهاي ويژه نشريات داخلي، منطقه­اي ،  محلّي و تارنماي مدرسه و منطقه و ...؛ 2  امتياز

- ايجاد فرصت­هاي انتقال دانش و مهارت معلّمان موفّق درجلسات اولياء          دانش آموزان و كاركنان درسطح مدرسه و منطقه و...؛4  امتياز

 

 

 

2

ايجاد سازوكارهاي تشویقي براي دانش­آموزان موفّق در امور تحصيلي تربيتي،  مطالعه، پژوهش ، جشنواره ها و مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و...) و تأثيرگذاري در تصميم گيري ها و مشاركت در برنامه هاي مدرسه

8

- تقدير از ذي­نفعان در حضور دانش آموزان و اوليا؛2  امتياز

- انعكاس نوع موفقيت ذي­نفعان در بخش خبرهاي ويژه نشريات داخلي، منطقه­اي ، محلي و تارنماي مدرسه و منطقه و...؛2امتياز

- ايجاد فرصت­هاي انتقال دانش ومهارت دانش آموزان موفّق درجلسات اولياء كاركنان و ديگر دانش آموزان در سطح مدرسه و منطقه؛4  امتياز

 

3

 ايجاد ساز و كارهاي تشويقي براي اوليا در جهت افزايش مشاركت آنان در بخش هاي برنامه ريزي ، اجرايي و ارزيابي 

4

- تقدير از اوليا درحضور كاركنان ، دانش­آموزان و ساير اوليا درسطح مدرسه و...؛ 2امتياز

- انعكاس نوع خدمات ويژه­ي اوليا در بخش خبرهاي ويژه نشريات داخلي ، منطقه­اي و تارنماي مدرسه و...؛ 2  امتياز

 

سقف امتياز

20

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                     كلّ امتياز

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:    

 

 

 

                                                                                                    نام و نام خانوادگي

                                                                                                     تاريخ و امضای ارزیاب

 

ملاك هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

 

نمون برگ9

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: مديريت امور اجرايي و اداري

 مدارس متعالي ضمن  شناسايي، به كارگيري بهينه­و استفاده­ي­حدّاكثري­از ظرفيت­هاي بالقوه و بالفعل مدرسه، با برقراري نظم و ايجاد محيطي آرام و پويا نسبت به  انجام امور به صورت کارآ و اثربخش اقدام مي نمايند.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

حسن اجراي قوانين و مقررات

 

7

- اجراي كامل و دقيق آيين نامه­ها ، دستور العمل­ها و بخش­نامه ها..؛ 2 امتياز

- نظارت برحسن اجراي آيين­نامه ها ، دستورالعمل­ها و بخش­نامه ها ؛ 2 امتياز

- تفويض اختيار به كاركنان بر اساس ضوابط ؛ 1 امتياز

- پاسخ­گويي به موقع و كيفي به بخش­نامه ها و نامه هاي اداري؛2 امتياز

 

 

 

2

 

 

حسن اجراي امور مالي

 

 

 

 

8

 

- بكارگيري سامانه­ي امور مالي و درج صحيح و به موقع اطلاعات مدرسه در سامانه­ي مزبور؛1 امتياز

- انجام هزينه ها بر اساس مصوبات شوراي مالي؛1 امتياز

- بايگاني اسناد و دفاتر مالي ؛1 امتياز

- واريز كمك­هاي مردمي به حساب مدرسه؛1 امتياز

- استفاده از سامانه­ي اموال و تجهيزات و درج به موقع و صحيح اطلاعات مدرسه از نظر اموال و تجهيزات در سامانه­ي مزبور؛1 امتياز

-  استفاده­ی بهينه از اموال و تجهيزات؛1 امتياز

- ثبت اموال اهدايي اوليا و خيرين در دفتر اموال؛1 امتياز

- ارائه عملكرد مالي مدرسه به اوليا به صورت فصلي؛1 امتياز

 

 

 

 

 

3

 

مستند سازي و بايگاني مناسب

 

 

 

6

- بايگاني مطلوب  اسناد، مدارك، دفاتر و بخش­نامه ها؛ 1 امتياز

- ثبت مناسب و دقيق فرايند اجراي طرح­ها ، برنامه ها و فعّاليّت­هاي مدرسه؛1 امتياز

- تشكيل پرونده براي كاركنان و دانش آموزان؛1 امتياز

- انعقاد قرارداد ارزش­يابي سالانه با معلّمان و كاركنان ؛1 امتياز

- دردسترس بودن اسناد و مدارك جهت ارائه به موقع به مسئولين مافوق ؛1 امتياز

- استفاده مناسب از فناوري اطّلاعات و ارتباطات در ثبت اسناد و گزارشات ؛1امتياز

 

 

 

 

 

سقف امتیاز

21

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                    كلّ امتياز

 

 

 

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:
                                                                                                   نام و نام خانوادگي

                                                                                                        تاريخ و امضای ارزیاب

 


 

ملاك­هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

 

نمون برگ10      

 

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: خلاقيت و نوآوري

  مدارس متعالي براي توليد يك فكر نو و دست­يابي به راه حل­هاي جديد و رفع  نيازهاي مدرسه زمينه­هاي خلاقيت را  فراهم ساخته و با اجرا در آوردن افكار نو و راه حل­هاي جديد نوآوري را توسعه مي­دهند.

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

توسعه­ي خلاقيت ونوآوري

21

- برخوداري از طرح نظام­مند( تبيين مسئله، هدف، فرايند اجرا، نظارت و ارزيابي و ...) هر طرح 3 امتياز؛ حدّاكثر9  امتياز

- اجراي مؤثر هر طرح 3 امتياز؛حدّاكثر 9  امتياز

- قابليت تعميم به مدارس ديگر؛ هر طرح 1 امتياز؛حدّاكثر3  امتياز

 

 

 

سقف امتياز

21

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

                                             

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                    كلّ امتياز

 

ساير توضيحات ، برداشت هاو اظهارنظر ارزياب:    

 

 

 

 

                                                                                                    نام و نام خانوادگي

                                                                                                     تاريخ و امضای ارزیاب

ملاك هاي ارزيابي برنامه­ي تعالي مديريت مدرسه

 

                                                نمون برگ 11(ویژه­ی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش)

 

استان :

منطقه :

دوره­ي تحصيلي:

نام مدرسه :

نام مدير:

محور: بهره­وری آموزش­های عملی و کارگاهی

مدیران مدارس متعالي با بهره گیری از کلیه ظرفیت­ها و امکانات موجود در هنرستان و با جلب مشارکت هنرآموزان و هنرجویان هنرستان، زمینه ارتقای کیفیت آموزش­های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و افزایش بهره وری این آموزش­ها را فراهم می نمایند

 

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

بهبود و ارتقایکیفیت آموزش های عملی و کارگاهی

24

- برنامه­ریزی مناسب برای اجرای مطلوب کارآموزی و کارورزی(برگزاری جلسه با هنرآموزان حدّاکثر 2امتیاز، انتخاب مكان مناسب حدّاکثر 3 امتیاز و نظارت بر اجرای مطلوب آن حدّاکثر 3 امتیاز)حدّاکثر 8 امتیاز

- اجرای برنامه­ي­آموزش همراه با تولید(تبیین برنامه برای سرپرستان بخش، هنرآموزان و هنرجویان 2 امتیاز- اجرای مطلوب و همه جانبه برنامه و تبصره 75، 3 امتیاز)حدّاکثر 5 امتیاز

- توجّه به اجرای مطلوب آموزش‌های عملی کارگاهی و آزمایشگاهی،

حدّاکثر 4 امتیاز

- رعایت استاندارد تراکم هنرجویان در کلاس کارگاهی و آزمایشگاهیحدّاکثر

2 امتیاز

- افزایش میانگین نمرات دروس عملی کارگاهی و آزمایشگاهیحدّاکثر 3 امتیاز

-حفظ و نگهداشت تجهيزات سرمايه اي؛ 2 امتياز

 

 

 

 

2

توسعه­ی فعّالیّت­های کارآفرینی

21

- آشنایی هنرجویان با مباحث کارآفرینی، حدّاکثر 5 امتیاز

- ارایه طرح­های کارآفرینی و خوداشتغالی توسط هنرجویان و معرّفی طرح­های برتر در مناسبت­های مختلف(به ازای طرح­های خوداشتغالی 2 امتیاز سایر طرح های اشتغال­زایی 4 امتیاز)حدّاکثر 16 امتیاز

 

3

فراهم نمودن زمینه­ی ارتباط مؤثر

فارغ­التحصیلان و هنرجویان هنرستان

2

راه اندازی انجمن فارغ­التحصیلان هنرستانی جهت ارتباط مستمر هنرجویان و فارغ التحصیلان ، 2 امتیاز

 

سقف امتياز

47

مجموع امتياز مكتسبه

 

 

 

 

 

 

 

امتياز مكتسبه

 

سطح ارزش­يابي

به عدد

 

به درصد

 

متعالي

ممتاز

موفّق

پويا

كمتر از حدّ انتظار

100 - 95 درصد

94- 85  درصد

84 75درصد

74 - 65 درصد

كمتر از 65 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امتياز مكتسبه  (به درصد)   =     100× كلّ امتياز مكتسبه

                                                      كلّ امتياز

 

برچسب ها : ادیب , مدرسه ادیب , طرح تعالی , مدیریت کیفیت مدار , تعالی مدیریت , متوسطه اول , مدرسه محوری , ارتقا مدیریت آموزشگاهی ,
بازدید : 3936 تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 زمان : 15:37 نویسنده : رضا الیاسی زواره نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

آمار سایت
 • کل مطالب : 101
 • کل نظرات : 18
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 68
 • باردید دیروز : 96
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 164
 • بازدید ماه : 1,424
 • بازدید سال : 11,296
 • بازدید کلی : 262,409
 • مطالب